🏆 نفرات برگزیده در بخش رقابتی گیتار کلاسیک 🏆

نفرات اول تا سوم هر گروه سنی به همراه جایزه آنها

گروه کودک و نوجوان(۱۴ سال و کمتر از آن)
۱-🥇 بنیامین محسنی(اهواز) تندیس جشنواره + لوح تقدیر از طرف دبیرخانه و گروه داوران + بُن کمک هزینه خرید گیتار استیو و یا آنجلو لوپز به ارزش ۲۵ میلیون ریال از بازرگانی واقف + ۱۰ درصد تخفیف مادام العمر خرید سیم از استرینگز لند.
۲-🥈 ارشيا غفوري(اهواز) تندیس جشنواره + لوح تقدیر از طرف دبیرخانه و گروه داوران + بُن کمک هزینه خرید ساز گیتار و لوازم جانبی به ارزش پنج میلیون ریال از بازرگانی واقف + ۱۰ درصد تخفیف مادام العمر خرید سیم از استرینگز لند.
۲-🥈 مانی مرادی (گچساران) تندیس جشنواره + لوح تقدیر از طرف دبیرخانه و گروه داوران + بُن کمک هزینه خرید ساز گیتار و لوازم جانبی به ارزش پنج میلیون ریال از بازرگانی واقف + ۱۰ درصد تخفیف مادام العمر خرید سیم از استرینگز لند.
۳-🥉 مهدی مجاهدی(اهواز) تندیس جشنواره + لوح تقدیر از طرف دبیرخانه و گروه داوران + بُن کمک هزینه خرید سیم گیتار به ارزش یک میلیون پانصد هزار ریال از استرینگز لند + ۱۰ درصد تخفیف مادام العمر خرید سیم از استرینگز لند.
۳-🥉 الهه پشتدار(گچساران)تندیس جشنواره + لوح تقدیر از طرف دبیرخانه و گروه داوران + بُن کمک هزینه خرید سیم گیتار به ارزش یک میلیون پانصد هزار ریال از استرینگز لند + ۱۰ درصد تخفیف مادام العمر خرید سیم از استرینگز لند.

گروه الف(۱۵ تا ۱۸ سال)
۱-🥇 ثنا حاتمی(اهواز) تندیس جشنواره + لوح تقدیر از طرف دبیرخانه و گروه داوران + بُن کمک هزینه خرید گیتار استیو و یا آنجلو لوپز به ارزش ۲۵ میلیون ریال از بازرگانی واقف + ۱۰ درصد تخفیف مادام العمر خرید سیم از استرینگز لند.
۲-🥈 سینا مفاخر(اهواز) تندیس جشنواره + لوح تقدیر از طرف دبیرخانه و گروه داوران + بُن کمک هزینه خرید ساز گیتار و لوازم جانبی به ارزش پنج میلیون ریال از بازرگانی واقف + ۱۰ درصد تخفیف مادام العمر خرید سیم از استرینگز لند.
۳-🥉 کیانوش آگاهی زاده (اصفهان) تندیس جشنواره + لوح تقدیر از طرف دبیرخانه و گروه داوران + بُن کمک هزینه خرید سیم گیتار به ارزش یک میلیون پانصد هزار ریال از استرینگز لند + ۱۰ درصد تخفیف مادام العمر خرید سیم از استرینگز لند.

گروه ب(۱۹ تا ۲۴ سال)
۱- 🥇 محمد روحی زاده(اهواز) تندیس جشنواره + لوح تقدیر از طرف دبیرخانه و گروه داوران + بُن کمک هزینه خرید گیتار استیو و یا آنجلو لوپز به ارزش ۲۵ میلیون ریال از بازرگانی واقف + ۱۰ درصد تخفیف مادام العمر خرید سیم از استرینگز لند .
۲- 🥈 معین ژاله فر(زنجان) تندیس جشنواره + لوح تقدیر از طرف دبیرخانه و گروه داوران + بُن کمک هزینه خرید ساز گیتار و لوازم جانبی به ارزش پنج میلیون ریال از بازرگانی واقف + ۱۰ درصد تخفیف مادام العمر خرید سیم از استرینگز لند .
۳- 🥉 میثاق زیارتی(خرمشهر) تندیس جشنواره + لوح تقدیر از طرف دبیرخانه و گروه داوران + بُن کمک هزینه خرید سیم گیتار به ارزش یک میلیون پانصد هزار ریال از استرینگز لند + ۱۰ درصد تخفیف مادام العمر خرید سیم از استرینگز لند.

گروه ج(۲۵ تا ۲۹ سال)
۱- 🥇 میثم پشتاره(بندرعباس) تندیس جشنواره + لوح تقدیر از طرف دبیرخانه و گروه داوران + بُن کمک هزینه خرید گیتار استیو و یا آنجلو لوپز به ارزش ۲۵ میلیون ریال از بازرگانی واقف + ۱۰ درصد تخفیف مادام العمر خرید سیم از استرینگز لند .
۲- 🥈 پریسا محمدی پور(اهواز) تندیس جشنواره + لوح تقدیر از طرف دبیرخانه و گروه داوران + بُن کمک هزینه خرید ساز گیتار و لوازم جانبی به ارزش پنج میلیون ریال از بازرگانی واقف + ۱۰ درصد تخفیف مادام العمر خرید سیم از استرینگز لند .
۳- 🥉 متین خورشیدی(اهواز) تندیس جشنواره + لوح تقدیر از طرف دبیرخانه و گروه داوران + بُن کمک هزینه خرید سیم گیتار به ارزش یک میلیون پانصد هزار ریال از استرینگز لند + ۱۰ درصد تخفیف مادام العمر خرید سیم از استرینگز لند .